Anti Ragging Committee - Royal College of Pharmacy

Anti Ragging Committee of Royal College of Pharmacy

Bachelor of Pharmacy (B. Pharmacy)
Committee Member Squad Member
Dr. Deepak Kumar Dash Mr. Chandra Shekhar Sahu
Mrs. Alisha Banafar Mrs. Priyanka Dewangan
Diploma in Pharmacy (D. Pharmacy)
Committee Member Squad Member
Dr. Deepak Kumar Dash Mr. Hemant Verma
Mr. Hemant Verma Mrs. Shilpa Kasture
Mr. Ashwini Vig
Dr. Sunanda Dhenge